Grafika

Plakat dla „SotM EU 2024”

Plakat dla „SotM EU 2024”

Logo schroniska „Ostatnia Szansa”

Logo schroniska „Ostatnia Szansa”

Prezentacja dla sponsorów „SotM”

Prezentacja dla sponsorów „SotM EU 2024”

Logo „SotM Europe 2024”

Logo „SotM EU 2024”

Logo „OSM Polska”

Logo „OSM Polska”

Grafika dla „OSM Polska”

Grafika dla „OSM Polska”

Płakat dla „OK”

Płakat dla „OK”

Logo „Rówieńskiego Centrum Edukacyjnego”

Logo „Rówieńskiego Centrum Edukacyjnego”

Logo restauracji „Jiva”

Logo restauracji „Jiva”